Hrvatski pravopis

Spojnica

Spojnica (-) pravopisni je znak koji se piše bez bjelina slijeva i zdesna.

Sa spojnicom se pišu:

a) dvije sastavnice od kojih se prva ne sklanja, koje označuju jedan pojam, a svaka ima svoj naglasak: aperitiv-bar, beta-inačica, džin-tonik, gumi-gumi, ping-pong, istok-sjeveroistok, suknja-hlače, zemlja-zrak

b) dvije sastavnice od kojih je prva oznaka, simbol, kratica ili broj:

  • a-mol, e-pošta, H-dur, i-sklonidba, T-profil, x-faktor
  • pH-vrijednost, Rh-faktor
  • 18-karatni, 22-inčni, 8-bitni, 25-godišnjica, 2,8-postotni, 18-godišnjak
  • n-ti, n-torka, x-ti

c) najmanje dvije sastavnice od kojih se samo zadnja sklanja, koje označuju najmanje dva pojma, a svaka ima svoj naglasak: Cipra-Guberina-Krstićev, Čičin-Šainov, englesko-njemačko-hrvatski, fizičko-kemijski, Flory-Huggins-Stavermanov, gradišćanskohrvatsko-hrvatski, političko-ekonomski, splitsko-dalmatinski, zrinsko-frankopanski

d) riječi nastale povezivanjem dviju oprečnih sastavnica: amo-tamo, hoćeš-nećeš, kakav-takav, lijevo-desno, manje-više, povuci-potegni

e) riječi nastale povezivanjem brojevnih riječi ili imenica i brojevnih riječi kojima se izražava približna vrijednost: četvero-petero, dva-tri, dvoje-troje, tisuću-dvije; čašica-dvije, dan-dva, sat-dva

f) najmanje dvije nesamostalne sastavnice: cakum-pakum, ho-ruk, šuć-muć, tip-top

g) usklici koji se ponavljaju ili spajaju: av-av, kuc-kuc, šljap-šljap, z-z-z; bim-bam-bom, klik-klak, tik-tak

h) padežni oblici i tvorenice u kojima je prva sastavnica broj ili pokrata: EU-a, EU-u, EU-om; IHJJ-a, IHJJ-u; INA-e, INA-in; NATO-a, NATO-u, NATO-om; 30-ak, 80-ih, 100-tinjak; FER-ovka, FSB-ovac, HDZ-ov, HNK-ov, SDP-ov, UN-ov, ZET-ovac

i) riječ koje se dio prenosi u novi redak:

Programi za obradbu i grafičko oblikovanje teksta najčešće imaju mogućnost automatskoga pre-

nošenja riječi na hrvatskome jeziku.

Pri prenošenju riječi u novi redak treba voditi računa o granicama sloga.

Riječi se rastavljaju na slogove prema sljedećim pravilima:

1. Jednosložne se riječi ne rastavljaju. Nepravilno je: le-t, b-an, ra-st, cvi-jet, ri-ječ, pr-st, a pravilno je: let, ban, rast, cvijet, riječ, prst.

2. Dvosložne i višesložne riječi rastavljaju se: ka-pa, bit-ka, pre-po-ro-di-ti, naj-is-crp-ni-ji, pro-slije-di-ti. Nije pravilno rastavljati riječi tako da s jedne strane ostane jedno slovo koje ne čini slog ili slog sa suglasničkim skupom kojim u hrvatskome jeziku ne može početi riječ: i-spit, št-etočina, pora-st, inde-ks.

3. Dvoslovi dž, lj i nj ne rastavljaju se. Nepravilno je: ud-žbenik, zal-jubiti, poman-jkanje, a pravilno je: udž-benik, za-ljubiti, pomanj-kanje.

4. Pri rastavljanju riječi treba poštovati tvorbene granice, pa nije pravilno rastavljati: izvanj-ezični, naju-porniji, natk-riven, ge-ografija, a pravilno je: izvan-jezični, naj-uporniji, nat-kriven, geo-grafija.

5. Odraz jata ije nikad se ne rastavlja: cvi-jet, ri-ječ, isci-jediti, snj-egović.

6. Treba izbjegavati rastavljanje stranih riječi i imena, složenih kratica (dipl. ing., d. o. o.), složenih pokrata (CD-RW), mrežnih adresa i riječi koje se pišu sa spojnicom. Ako se riječi koje se pišu sa spojnicom ipak prenose u novi redak, spojnica se zapisuje i na početku novoga retka:

hrvatsko-

-engleski rječnik.

j) imena i prezimena koja su službeno zapisana sa spojnicom O: Ana-Marija, Jean-Paul, Ivana Brlić-Mažuranić

Pravopis ne propisuje kanonski oblik zapisa osobnoga imena. Pisanje Ana-Marija, Anamarija ili Ana Marija, Horvat-Petrić ili Horvat Petrić ovisi o obliku koji se upotrebljava u službenoj komunikaciji.

Zaštićena imena tržišnih marka pišu se onako kako su registrirana (npr. T-Com, Coca-Cola, PAN-PEK, Ki-Ki).

k) strane riječi, imena i pokrate koje se i izvorno pišu sa spojnicom: Baden-Baden, Aix-en-Provence, hi-fi, rendez-vous, Sankt-Peterburg, Wi-Fi; UTF-8, ITU-T E.122.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj