Hrvatski pravopis

Zvjezdica

Zvjezdica (*) pravopisni je znak koji se može nalaziti slijeva i zdesna od riječi ili teksta.

Kad se nalazi slijeva, označuje:

a) rekonstruirani i pretpostavljeni oblik riječi: *legēti > ležati, *sъlnьce > sunce

b) nestandardnojezičnu riječ i rečenicu: *spasioc, *donešen, *Željeo bih doć.

Kad se nalazi zdesna, označuje bilješku u tekstu:

Autorstvo se pripisuje proroku Jeremiji.*

__________________________

* Vidi Bačić 2008: 45.

Češće se za označivanje bilježaka u tekstu upotrebljavaju brojevi u nadslovku.

Ako se bilješka odnosi na cijelu rečenicu, oznaka bilješke (zvjezdica ili broj) piše se iza pravopisnoga znaka (točke, upitnika ili uskličnika) kojim je označen kraj rečenice:

Autorstvo se pripisuje proroku Jeremiji.1

__________________________

1 Vidi Bačić 2008: 45.

Ako se bilješka odnosi na pojedinu riječ ili dio rečenice, oznaka bilješke piše se iza te riječi ili dijela rečenice:

Autorstvo se pripisuje proroku1.

__________________________

1 Misli se na proroka Jeremiju.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj