Hrvatski pravopis

Znakovi za naglaske i dužinu

Znakovi za naglaske u hrvatskome jeziku jesu: ´ (dugouzlazni),  ̑ (dugosilazni), ` (kratkouzlazni),  ̏ (kratkosilazni). Znak za zanaglasnu dužinu je ¯.

Znakovi za naglaske i dužinu pišu se iznad slova na koja se odnose.

Kad nije jasno je li riječ o genitivu jednine ili genitivu množine, zanaglasna dužina ima razlikovnu ulogu i treba je pisati:

Ostao je bez prijatelja. (bez jednoga prijatelja)

Ostao je bez prijateljā. (bez više prijatelja)

U jezikoslovnim radovima upotrebljavaju se i drugi znakovi za naglaske.

Uz četiri naglaska u hrvatskome standardnom jeziku za opise organskih govora koji pripadaju štokavskomu, čakavskomu i kajkavskomu narječju upotrebljavaju se i drugi naglasci te označuju odgovarajućim znakovima. Neki su od njih: znak za neoakut ili hrvatski akut, skokovito uzlazni naglasak (˜), znak za tromi, malo produžen kratki naglasak obično uzlazne intonacije (  ̋) i znak za jedini kratki naglasak u sustavima bez opreke po intonaciji u kratkome slogu, ujedno i jedini naglasak u jednonaglasnim sustavima kojim se označuje naglasno mjesto (').

Prethodno Sljedeće

Sadržaj