Hrvatski pravopis

Tipovi slova

Posebni tipovi slova služe za isticanje pojedinih dijelova teksta. Posebni su tipovi slova:

a) razmaknuta slova: Imenica  s r c e  srednjega je roda.

b) velika slova: Imenica SRCE srednjega je roda.

c) podebljana slova: Imenica srce srednjega je roda.

d) kosa slova: Imenica srce srednjega je roda.

Kosim se slovima pišu:

a) pravopisno neprilagođene strane riječi u hrvatskome tekstu: Kada se kanadski arhivisti pridržavaju načela total archives, oni zapravo provode praksu koja počiva na posebnim odredbama.

b) nazivi živih bića na latinskome jeziku: Gljiva Gibberella circinata uzročnik je smolastoga raka bora.

c) znakovi fizičkih veličina

  • tlak p
  • vrijeme t
  • temperatura ϑ
  • duljina l
  • valna duljina λ.

Za razliku od znakova fizičkih veličina znakovi mjernih jedinica pišu se uspravnim slovima: m (masa) – m (metar), g (težno ubrzanje) – g (gram), V (obujam) – V (volt).

d) primjeri u rečenicama: Imenica srce srednjega je roda., U rečenici Ivan je dobro. subjekt je Ivan.

Kosa se slova često upotrebljavaju umjesto navodnika osim u navodu:

  • Dječji vrtić Potočnica
  • Krugovi su zanimljiv film.
  • Pročitala sam Seljačku bunu i Balade Petrice Kerempuha. O

Kad je tekst pisan posebnim tipom slova, za isticanje se upotrebljava drukčiji tip slova, npr. ako je tekst pisan kosim slovima, ono što bi se inače pisalo kosim slovima, piše se uspravnim slovima: Imenica srce srednjega je roda.

U tekstu pisanome rukom umjesto kosih slova pišu se navodnici. U tekstu pisanome rukom namijenjenu prijepisu tekst koji treba biti pisan kosim slovima podcrtava se valovitom crtom.

Valovitom se crtom i u tiskanome tekstu pri njegovu uređivanju označuje da uspravna slova treba zamijeniti kosim.

Uporaba posebnih tipova slova određena je i pravilima pojedinih struka.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj