Hrvatski pravopis

Pokrate

Pokrate se pišu velikim slovima. Iznimno sadržavaju i malo slovo (BiH, ZeKaeM, Wi-Fi). U pravilu se sklanjaju (ne sklanjaju se pokrate iz latinskoga – N. N., pokrate nastale kraćenjem pridjeva – UV, VKV, neke religijske pokrate – BDM, BMG, INRI te RH i BiH) te ne završavaju točkom (osim pokrata iz latinskoga jezika).

Pokrate nastaju:

a) kraćenjem jedne riječi: UV (ultravioletni, ultraljubičasti), NKV (niskokvalificirani), KV (kvalificiran), VKV (visokokvalificiran), PVC (polivinil-klorid), TV (televizija)

b) kraćenjem više riječi:

  • opće riječi: DNK (deoksiribonukleinska kiselina), RNK (ribonukleinska kiselina), POS (poticana stanogradnja), IO (izvršni odbor), NP (nacionalni park)
  • imena: DHMZ (Državni hidrometeorološki zavod), EU (Europska unija), HAK (Hrvatski autoklub), HEP (Hrvatska elektroprivreda).

Neke se pokrate čitaju prema nazivima slova od kojih su sastavljene (DC − Demokratski centar, DVD − dobrovoljno vatrogasno društvo, HČSP − Hrvat-ska čista stranka prava, HOO − Hrvatski olimpijski odbor, HNK − Hrvatsko narodno kazalište, RH − Republika Hrvatska, SAD − Sjedinjene Američke Države, UN − Ujedinjeni narodi), neke se čitaju kao riječi (AUDIO − Agencija za upravljanje državnom imovinom, FER − Fakultet elektrotehnike i računarstva, GOLJP − Građanski odbor za ljudska prava, GONG − Građani organizirano nadgledaju glasanje, HAK − Hrvatski autoklub, HAZU − Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, HVIDRA − Hrvatski vojni invalidi Domo-vinskog rata, INA − Industrija nafte, JANAF − Jadranski naftovod, MIOC − Ma-tematičko-informatički obrazovni centar, NAMA − Narodni magazin, OIB − osobni identifikacijski broj, PIK − poljoprivrednoindustrijski kombinat, USKOK − Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, STRUNA − Strukovno nazivlje, ZAP − Zavod za platni promet), a neke se slovkaju (DLJI − Dubrovačke ljetne igre, HLJK − Hrvatska ljekarnička komora, JMBG − jedinstveni matični broj građanina, NJDR − Njemačka Demokratska Republika, SFRJ − Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija).

Neke pokrate ne sadržavaju sva početna slova riječi u višerječnome nazivu ili imenu koji se krate ili je u pokrati slovo koje nije početno slovo riječi u višerječnome nazivu ili imenu koji se krate: HAGENA (Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja), HANFA (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga), HVIDRA (Hrvatski vojni invalidi Domovinskog rata), REGOS (Registar osiguranika), RODA (Roditelji u akciji).

U pokratama se veznici i prijedlozi u pravilu izostavljaju: FER (Fakultet elektrotehnike i računarstva), HDK (Hrvatsko društvo za kvalitetu), PDV (porez na dodanu vrijednost), ZKP (Zakon o kaznenom postupku). Katkad se veznici pišu (u pravilu malim slovom): BiH (Bosna i Hercegovina), RRiF (Računovodstvo, revizija i financije).

Pokrate se često preuzimaju iz stranih jezika:

a) iz latinskoga: A. D. (anno Domini ‘godine Gospodnje, ljeta Gospodnjega’), L. S. (locus sigilli ‘mjesto pečata’, po uzoru na latinsku nastala je i hrvatska pokrata M. P. ‘mjesto pečata’), N. B. (nota bene ‘pazi dobro, napomena’), N. N. (nomen nescio ‘ne znam ime, netko nepoznat’), P. S. (post scriptum ‘poslije napisanoga, poslije svega’)

b) iz ostalih jezika (najčešće iz engleskoga):

  • opće riječi: ADHD (attention deficit and hyperactivity disorder [a-de-ha-de]), AIDS (acquired immune deficiency syndrome [ejc]), BCG (Bacillus Calmette-Guérin [be-se-že]), CD (compact disc [ce-de]), GPS (global positioning system [dži-pi-es]), LCD (liquid crystal display [el-ce-de]), LED (light-emitting diode [led]), PIN (personal identification number [pin]), USB (universal serial bus [u-es-be]), WC (water closet [ve-ce]), Wi-Fi (Wireless-Fidelity [vi-fi])
  • imena: BBC (British Broadcasting Corporation [bi-bi-si]), BMW (Bayerische Motoren Werke [be-em-ve]), FBI (Federal Bureau of Investigation [ef-bi-aj]), FIFA (Fédération internationale de football association [fifa]).

Pokrate iz stranih jezika čitaju se na različite načine. Neke se pokrate čitaju kako se čitaju u jeziku iz kojega su preuzete (DDTdichloro-diphenyl--trichloroethane [di-di-ti], BCG Bacillus Calmette-Guérin [be-se-že], IQ intelligence quotient [aj-kju], PCpersonal computer [pi-si]), a neke se čitaju onako kako se u hrvatskome uobičajilo (PIN personal identification number [pin], HIV human immunodeficiency virus [hiv], WC water closet [ve-ce], LCD liquid crystal display [el-ce-de]), LED light-emitting diode [led], CD compact disc [ce-de]).

Prethodno Sljedeće

Sadržaj