Hrvatski pravopis

Pisanje oblika i posvojnih pridjeva od općih riječi i imena

Oblici i posvojni pridjevi od općih riječi i imena pišu se u skladu s izgovorom u hrvatskome O:

a) opće riječi:

 • buffet [bife], buffeta [bifea], buffetu [bifeu]... buffetom [bifeom]
 • café [kafe], caféa [kafea], caféu [kafeu]... caféom [kafeom]
 • paparazzo [paparaco], paparazza [paparaca], paparazzu [paparacu]... paparazzom [paparacom], paparazzov [paparacov]
 • sommelier [somelje], sommeliera [someljea], sommelieru [someljeu]... sommelierom [someljeom], sommelierov [someljeov]

b) imena:

 • Browne [braun], Brownea [brauna], Browneu [braunu]... Browneom [braunom], Browneov [braunov]
 • Braille [braj], Braillea [braja], Brailleu [braju]... Brailleem [brajem], Brailleev [brajev]
 • Bosch [boš], Boscha [boša], Boschu [bošu]... Boschem [bošem], Boschev [bošev]
 • Bush [buš], Busha [buša], Bushu [bušu]... Bushem [bušem], Bushev [bušev]
 • Dante [dante], Dantea [dantea], Danteu [danteu]... Danteom [danteom], Danteov [danteov]
 • Derrida [derida], Derridaa [deridaa], Derridau [deridau]... Derridaom [deridaom], Derridaov [deridaov]
 • Dolores [dolores], Dolores [dolores], Dolores [dolores]... Dolores [dolores], Doloresin [doloresin]
 • Dorothea [dorotea], Dorothee [dorotee], Dorothei [dorotei]... Dorotheom [doroteom], Dorothein [dorotein]
 • George [džordž], Georgea [džordža], Georgeu [džordžu]... Georgeem [džordžem], Georgeev [džordžev]
 • Giorgio [đorđo], Giorgia [đorđa], Giorgiu [đorđu]... Giorgiom [đorđom], Giorgiov [đorđov]
 • Jeanette [žanet], Jeanette [žanet], Jeanette [žanet]... Jeanette [žanet], Jeanettein [žanetin]
 • Lotte [lote], Lotte [lote], Lotte [lote]... Lotte [lote], Lottin [lotin]
 • Mary [meri], Mary [meri], Mary [meri]... Mary [meri], Maryn [merin]
 • Noah [noa], Noe [noe], Noi [noi]... Noom [noom], Noin [noin]
 • Oprah [opra], Opre [opre], Opri [opri]... Oprom [oprom], Oprin [oprin] O
 • Pierre [pjer], Pierrea [pjera], Pierreu [pjeru]... Pierreom [pjerom], Pierreov [pjerov]
 • Sarah [sara], Sare [sare], Sari [sari]... Sarom [sarom], Sarin [sarin]
 • Utah [juta], Ute [jute], Uti [juti]... Utom [jutom]
 • Winnetou [vinetu], Winnetoua [vinetua], Winnetouu [vinetuu]... Winnetouom [vinetuom], Winnetouov [vinetuov].

Sklonidba stranih imena S, osim u slučaju zapisa glasa j S i pisanja završnoga e koje se ne čita, nije pravopisni nego gramatički problem.

Glas j izgovara se i zapisuje između osnove i nastavka u oblicima stranih riječi koje u izgovoru završavaju na -i, -io, -ia i posuđenica koje u pismu završavaju na -i, -io te između tvorbene osnove i nastavka u tvorenicama od tih riječi:

a) strane riječi: celebrity, celebrityja, celebrityju... celebrityjem, celebrityjev; pizzeria, pizzerije, pizzeriji... pizzerijom

b) posuđenice: dendi, dendija, dendiju... dendijem, dendijev; okapi, okapija, okapiju... okapijem, okapijev; radio, radija, radiju... radijem i radiom, radijski; reiki, reikija, reikiju... reikijem, reikijev; studio, studija, studiju... studijem i studiom, studijski

c) strana imena:

 • Appendini, Appendinija, Appendiniju... Appendinijem, Appendinijev; Botticelli, Botticellija, Botticelliju... Botticellijem, Botticellijev; Petőfi, Petőfija, Petőfiju... Petőfijem, Petőfijev; Verdi, Verdija, Verdiju... Verdijem, Verdijev
 • Vigny [vinji], Vignyja [vinjija], Vignyju [vinjiju]... Vignyjem [vinjijem], Vignyjev [vinjijev]
 • Tennessee [tenesi], Tennesseeja [tenesija], Tennesseeju [tenesiju]... Tennesseejem [tenesijem], Tennesseejev [tenesijev]; Milwaukee [milvoki], Milwaukeeja [milvokija], Milwaukeeju [milvokiju]... Milwaukeejem [milvokijem], milvokijski; Coetzee [kuci], Coetzeeja [kucija], Coetzeeju [kuciju]... Coetzeejev [kucijev]
 • Camus [kami], Camusja [kamija], Camusju [kamiju]... Camusjem [kamijem], Camusjev [kamijev]; Denis [deni], Denisja [denija], Denisju [deniju]... Denisjem [denijem], Denisjev [denijev] N
 • Ardelio, Ardelija, Ardeliju... Ardelijem i Ardeliom, Ardelijev; Tokio, Tokija, Tokiju... Tokijem i Tokiom, tokijski
 • Almería, Almeríje, Almeríji... Almeríjom, almerijski; Maria, Marije, Mariji... Marijom, Marijin; Pia, Pije, Piji... Pijom, Pijin
 • Chelsea [čelsi], Chelseaja [čelsija], Chelseaju [čelsiju]... Chelseajem [čelsijem], Chelseajev [čelsijev]
 • Bernie, Bernieja, Bernieju... Berniejem, Berniejev; Eddie, Eddieja, Eddieju... Eddiejem, Eddiejev.

Pri sklonidbi stranih riječi važan je njihov izgovor, a ne zapis. Riječi kao solfeggio [solfeđo] i adagio [adađo] te imena kao Baggio [bađo], Boccaccio [bokačo] i Caravaggio [karavađo] ne završavaju skupinom glasova -io. Slovo i oznaka je da se ispred njega čita nepčani suglasnik (palatal) te se iza toga suglasnika i nastavka ne umeće glas j: solfeggio, solfeggia, solfeggiu... solfeggiom; Boccaccio, Boccaccia, Boccacciu... Boccacciom, Boccacciov; Caravaggio, Caravaggia, Caravaggiu... Caravaggiom, Caravaggiov.

Imena Brescia [breša] i Perugia [peruđa] ne završavaju skupinom glasova -ia. Slovo i oznaka je da se ispred njega čita nepčani suglasnik te se iza toga suglasnika i nastavka ne umeće glas j: Brescia, Brescie, Brescii... Bresciom; Perugia, Perugie, Perugii... Perugiom.

Strane riječi poput jedi [džedaj] te imena i prezimena poput György [đerđ], Nagy [nađ], Kállay [kalaj], Hemingway [hemingvej] ne završavaju glasom i te se stoga u njihovoj sklonidbi i u njihovim tvorenicama ne umeće j: jedi, jedia, jediu... jediem, jediev; György, Györgya, Györgyu... Györgyem, Györgyev; Nagy, Nagya, Nagyu... Nagyem, Nagyev; Kállay, Kállaya, Kállayu... Kállayem, Kállayev; Hemingway, Hemingwaya, Hemingwayu... Hemingwayem, Hemingwayev.

Posvojni pridjev od stranih ženskih imena koja u izgovoru završavaju na -i pišu se: Mary, Maryn; Annie, Annien; Natalie, Natalien.

Imena na -ca, -co u sklonidbi i tvorenicama u pismu zadržavaju -c-:

 • Jessica, Jessice... Jessicom, Jessicin; Tosca, Tosce... Toscom, Toscin; Casablanca, Casablance... Casablancom; Salamanca, Salamance... Salamancom
 • Petrarca, Petrarce... Petrarcom, Petrarcin; Angelico, Angelica... Angelicom, Angelicov.
Prethodno Sljedeće

Sadržaj