Hrvatski pravopis

Oblici pokrata i njihove izvedenice

Pri sklonidbi pokrata te izvođenju pridjeva, imenica i glagola od njih padežni se nastavak ili sufiks dodaje osnovnomu liku pokrate. U pisanju se između pokrate i padežnoga nastavka ili sufiksa umeće spojnica:

HAZU, HAZU-a, HAZU-u... HAZU-om, HAZU-ov

HNK, HNK-a, HNK-u... HNK-om, HNK-ov

MUP, MUP-a, MUP-u... MUP-om, MUP-ov, MUP-ovac (i mupovac)

NATO, NATO-a, NATO-u... NATO-om, NATO-ov, NATO-ovac (i natoovac)

SMS, SMS-a, SMS-u... SMS-om, SMS-ati

UNESCO, UNESCO-a, UNESCO-u... UNESCO-om, UNESCO-ov

ZET, ZET-a, ZET-u... ZET-om, ZET-ov, ZET-ovac (i zetovac). S

Pokrate RH (Republika Hrvatska) i BiH (Bosna i Hercegovina) te BDM (Blažena Djevica Marija), BMG (Baltazar, Melkior, Gašpar), INRI (Iesus Nasarenus rex ludaeorum) nesklonjive su.

Kod pokrata ženskoga roda u kosim padežima i izvedenicama završno se -A piše, ali se ne čita:

HINA, HINA-e, HINA-i... HINA-om, HINA-in

INA, INA-e, INA-i... INA-om, INA-in

IRA, IRA-e, IRA-i... IRA-om, IRA-in

NASA, NASA-e, NASA-i... NASA-om, NASA-in

CIA, CIA-je, CIA-ji... CIA-jom, CIA-jin. S

Pokrate se mogu i leksikalizirati: Ina, Hina, Nama, Zet, Roda. Tad se oblični i tvorbeni nastavci ne odvajaju spojnicom: Ina, Ine, Inin; Hina, Hine, Hinin; Nama, Name, Namin; Zet, Zeta, Zetov, zetovac; Roda, Rode, Rodin.

U hrvatski jezik preuzete su i leksikalizirane pokrate iz stranih jezika: sida (syndrome d’immunodéficitaire acquisé), gulag (Glavnoe upravlenie ispravitel’no-trudovyh lagerej i kolonij), radar (radio detection and ranging), laser (light amplification by stimulated emission of radiation), sonar (sound navigation and ranging), modem (modulator-demodulator).

Kod pokrata koje u izgovoru završavaju glasom i iza spojnice umeće se j ispred obličnih i tvorbenih nastavaka:

ACI, ACI-ja, ACI-ju... ACI-jem, ACI-jev

FOI, FOI-ja, FOI-ju... FOI-jem, FOI-jev

BBC [bi-bi-si], BBC-ja, BBC-ju... BBC-jem, BBC-jev

PC [pi-si], PC-ja, PC-ju... PC-jem, PC-jev. N

Kod pokrata koje u izgovoru ne završavaju glasom i iza spojnice ne umeće se j ispred obličnih i tvorbenih nastavaka:

CSI [si-es-aj], CSI-a, CSI-u... CSI-em

FBI [ef-bi-aj], FBI-a, FBI-u... FBI-em, FBI-evac.

Pokrata i imenica pišu se kao dvije riječi: ACI marina, GM proizvod, LED žarulja, PET ambalaža, PR agencija, PVC stolarija, SF film, UV zrake, WTA lista S.

U svezama koje se sastoje od pokrate i imenice pokrata se ne sklanja.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj