Hrvatski pravopis

Kraćenje ije > je

Kad se slog krati, ije se zamjenjuje s je ili e. Ako se ispred ije ne nalazi pokriveni r, tj. r kojemu prethodi suglasnik iza kojega nije morfemska granica, ije se zamjenjuje s je.

Ije se zamjenjuje s je:

a) ako se nalazi ispred naglaska:

  • u nesvršenim glagolima na -ivati i -avati: dodijeliti dodjeljivati, pobijediti pobjeđivati, proslijediti prosljeđivati, upotrijebiti upotrebljavati
  • u složenicama: bljedòžut, ljepònog, zvjeròkradica (i zvjerokràdica)

b) u komparativu i superlativu pridjeva i priloga: bijel bjelji, najbjelji, bijelo bjelje, najbjelje; lijep ljepši, najljepši; svijetao svjetliji, najsvjetliji

c) u dugoj množini imenica koje nemaju dugouzlazni naglasak u genitivu jednine (N cvijêt, G cvijêta, N mn. cvjȅtovi): bregovi i brjegovi, crepovi i crjepovi, grehovi i grjehovi, kresovi i krjesovi, ljerovi, ljesovi, ljevovi, sljevovi, smjehovi, snjegovi, vjekovi, vresovi i vrjesovi, ždrebovi i ždrjebovi

d) u imenicama ženskoga roda s proširenom osnovom u genitivu množine: dvocijevka dvocjevaka (uz dvocijevka i dvocijevki), pripovijetka pripovjedaka (uz pripovijetka i pripovijetki)

e) često u tvorbi: cvijet cvjetić (ali: kolijevka kolijevčica), lijep ljepuškast, lijevati ljevač, ozlijediti ozljeda, rijeka rječica, plijeniti pljenidba, smiješiti smješko, zvijer zvjerad.

Pokriveni je r glas r kojemu prethodi suglasnik iza kojega nije morfemska granica. O

Pisanje je ili e iza pokrivenoga r nije u pravome smislu pravopisno pitanje jer dvostrukosti postoje u izgovoru. Onaj tko izgovara bezgrešan, grešan, greška, grešnica, grešnik trebao bi te riječi tako i zapisati, tj. onaj tko piše bezgrješan, grješan, grješka, grješnica, grješnik trebao bi te riječi tako i izgovarati.

Iza pokrivenoga r piše se e (a ne je):

a) u riječima koje pripadaju tvorbenoj porodici ovih riječi N: brijeg bregovit, brežuljak; brijest brestić, brestovina; crijep crepar, crepić; drijemati dremljiv, dremuckati; grijeh greška, pogreška; krijepiti krepak, krepost, okrepa, okrepljivati; naprijed napredak, naprednost, naprednjački, napredovati; prijek naprečac, opreka, prečica, prepreka, zapreka; privrijediti privreda, privredni, privrednik; strijela strelica, streljač, streljaštvo, streljivo; trijebiti istrebljenje, istrebljivati; trijeska treščica; upotrijebiti upotreba, upotrebljiv, upotrebljivost, zloupotreba; vrijediti povreda, povređivati, uvreda, vredniji, vrednovanje; ždrijeb ždrebati

b) u oblicima i tvorenicama od: vrijeme vremena; nevremena, poluvremena, vremenski; ždrijebe ždrebeta; ždrebećak, ždrebica.

Iza pokrivenoga r može se pisati i e i je:

a) u oblicima jednosložnih imenica muškoga roda koje nemaju dugouzlazni naglasak u genitivu jednine: brijeg bregovi i brjegovi (uz brijezi), crijep crepovi i crjepovi, grijeh grehovi i grjehovi (uz češće grijesi), krijes kresovi i krjesovi, vrijes vresovi i vrjesovi, ždrijeb ždrebovi i ždrjebovi

b) u tvorenicama od riječi:

  • grijeh bezgrešan i bezgrješan, grešan i grješan, grešnica i grješnica, grešnik i grješnik O
  • spriječiti sprečavati i sprječavati, sprečavanje i sprječavanje
  • unaprijediti unapređivati i unaprjeđivati, unapređenje i unaprjeđenje.

Iza r izgovara se i piše je u riječi ogrjev.

Nije riječ o pokrivenome r, pa se čuva skupina rj:

  • u prefiksalnim izvedenicama na granici s prefiksom: odrješenje, razrjeđivač, razrjeđivanje, razrješiv, razrješivati, osim u riječima izreka i uzrečica
  • kad se ispred skupine rje nalazi samoglasnik: gorjeti, korjenčić, korjenit, porječje, starjeti
  • kad se skupina rje nalazi na početku riječi: rječica, rječina, rječit, rječitost, rječkati se, rječnik, rjeđi, rješavati, rješenje.

Ije se ne zamjenjuje s je ili e u dugoj množini imenica koje imaju dugouzlazni naglasak u genitivu jednine (N brijêst, G brijésta, N mn. brijéstovi): brijestovi, dijelovi, drijenovi, lijekovi, tijekovi, trijemovi.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj