Hrvatski pravopis

Jednorječnice

Kao jedna riječ pišu se dvije sastavnice koje označuju jedan pojam i imaju jedan naglasak:

a) povezane spojnikom -o-:

 • fizičkokemijski, javnobilježnički, moliškohrvatski, političkoekonomski, popularnoznanstveni, povijesnojezični, znanstvenofantastični, znanstvenoistraživački

Neki od tih pridjeva pišu se i sa spojnicom, ali tad imaju drukčije značenje. Fizičkokemijski se odnosi na fizičku kemiju, a fizičko-kemijski na fiziku i kemiju. Političkoekonomski se odnosi na političku ekonomiju, a političko-ekonomski na politiku i ekonomiju.

 • brakorazvodni, danonoćni, dobroćudan, drugorazredan, dvodnevni, gluho-nijem, gluhoslijep, imovinskopravni, maloljetan, mrzovoljan, niskopodni, plavook, prvosvibanjski, pučkoškolski, samonikao, srednjoškolski, staro-slavenski, starozavjetni, šestogodišnji, trokrevetni, velikodušan, vlastoručan
 • donjolapački (prema Donji Lapac), dugoreški (prema Duga Resa), grubišnopoljski (prema Grubišno Polje), latinskoamerički (prema Latinska Amerika), južnoamerički (prema Južna Amerika), malostonski (prema Mali Ston), novozagrebački (prema Novi Zagreb), slavonskobrodski (prema Slavonski Brod), starogradski (prema Stari Grad), svetojanski (prema Sveta Jana), tihooceanski (prema Tihi ocean), velikogorički (prema Velika Gorica), zapadnoeuropski (prema zapadna Europa)
 • austrougarski (prema Austro-Ugarska), bosanskohercegovački (prema Bosna i Hercegovina)

b) nastale srastanjem:

 • bljedožut, bogomdan, boguugodan, brzopotezni, dandanašnji, dobrodošao (dobrodošla, dobrodošli, dobrodošle) S, gorespomenuti, hvalevrijedan, jasnožut, mnogopoštovani, općepoznat, općeprihvaćen, punoljetan, raznorazni, sivoplav, srcedrapateljni, superbrz, svakidašnji, svjetlozelen, takozvani, tamnomodar, tisućugodišnji, visokoobrazovani, visokoprofitabilan, zagasitocrven, vazdazelen, zimzelen

Budući da je značenje pojedinih pridjeva pisanih kao jednorječnica i kao sveza priloga i pridjeva jednako ili zbog isticanja, može se pisati i: blijedo žut, bogom dan, bogu ugodan, gore spomenuti, jasno žut, mnogo poštovani, opće poznat, opće prihvaćen, svijetlo zelen, tamno modar, zagasito crven.

 • crnomorski (prema Crno more), hongkonški (prema Hong Kong), njujorški (prema New York), sanmarinski (prema San Marino), šrilanski (prema Šri Lanka)
 • badenbadenski (prema Baden-Baden), bulonjsirmerski (prema Boulogne-sur-Mer), eksanprovanski (prema Aix-en-Provence), garićgradski (prema Garić-Grad i Garić-grad), ivanićgradski (prema Ivanić-Grad)
 • bredpitovski (prema Brad Pitt), dartvejderovski (prema Darth Vader), forestgampovski (prema Forrest Gump), francjozefovski (prema Franz Joseph), donkihotovski (prema Don Quijote), džejmsdinovski (prema James Dean), merlinmonroovski (prema Marilyn Monroe), montipajtonovski (prema Monty Python), pinkpanterovski (prema Pink Panther), robinhudovski (prema Robin Hood)
 • kačićmiošićevski (prema Kačić Miošić), polićkamovljevski (prema Polić Kamov), tresićpavičićevski (prema Tresić Pavičić)
 • džezglazbenički (prema jazz-glazba i džez-glazba), poppjevački (prema pop-pjevač), rokartistički (prema rock-art i rok-art), zenbudistički (prema zen-budizam)

c) nastale dodavanjem hrvatskoga ili stranoga prefiksa ili prefiksoida:

 • bezglasan, dodiplomski, dužobalni, ispodprosječan, ispodvelebitski, izaoltarni, izvanbračni, malokalibarski, maloljetan, međuparlamentarni, nadbubrežni, nagluh, niskonaponski, nizvodni, okrupan, poludnevni, poratni, podlopatični, poslijediplomski, poslijepodnevni, prapovijesni, predbračni, predškolski, prekooceanski, preosjetljiv, prigradski, prosijed, protutenkovski, punokrvan, punoljetan, sulud, suodgovoran, ugrofinski, unutarstranački, velecijenjeni
 • nebrojen, nedrag, nehrvatski, neljudski, nenarodni, neorganski, nepristojan, nepromočiv, nesretan, neveseo, nevidljiv
 • antituberkulozni, atipičan, bivalentan, ekskatedarski, hipermoderan, infracrven, interdisciplinarni, paravojni, polimorfan, poststrukturalistički, pseudonarodni, supermoderan, transsibirski, ultraljubičast
 • agrometeorološki, anglosaksonski, baltoslavenski, biobibliografski, euroatlantski, grafostatički, latinoamerički.
Prethodno Sljedeće

Sadržaj