Hrvatski pravopis

Ispadanje glasova

Ispadanje suglasnika

Zbog jednostavnijega izgovora suglasnici ispadaju u nekim suglasničkim skupinama. To se ispadanje katkad bilježi u pismu S.

Ne pišu se:

a) dva suglasnika nego jedan kad se dva ista suglasnika nađu jedan do drugoga: bezvučan (bez + zvučan), predvorje (pred + dvor + je)

b) t ili d u skupinama stn, ždn u oblicima i izvedenicama od domaćih riječi: dvanaest dvanaesnik; mastan masna, masno, masni; most mosni; nuždan (i nužan) – nužna, nužno, nužni; slastan slasna, slasno, slasni; vjerojatnost vjerojatnosni

Kad imaju razlikovnu ulogu, t i d se pišu.

grozdni (< grozd)

grozni (< grozan)

krastni (< krasta)

krasni (< krasan)

prstni (< prst)

prsni (< prsa)

vrstni (< vrsta)

vrsni (< vrstan)

U kontekstima u kojima je potrebno razlikovati pridjev od usta i pridjev od usna moguće je uspostaviti razliku ustni (< usta) i usni (< usna). Gdje ta razlika nije potrebna, i od usta se upotrebljava pridjev usni (usna šupljina). Slova t i d zadržavaju se u pismu i u tvorenicama koje bi se previše udaljile od osnovne riječi: mošt moštni, brazda brazdni, odmazda odmazdni.

c) t ili d u izvedenicama osim posvojnih pridjeva i umanjenica od imenica na -dak, -tak, -dac, -tac, -tka u kojima je samoglasnik a nepostojani O: pače (‘mlado patke’ za razliku od patče – vokativ od patak), želučani O

d) t u oblicima imenice otac i izvedenicama od te imenice: otac oca, ocu... oci (uz očevi), očev, očinski; praotac praoca, praocupraoci, praočev.

Piše se:

a) t u skupini stn u izvedenicama od riječi stranoga podrijetla: aoristni, ametistni, azbestni, balastni, damastni, kontrastni, protestni, tekstni, testni, tvistni

b) t ili d u oblicima imenica muškoga roda koje završavaju na -dak, -tak, -dac, -tac u kojima je samoglasnik a nepostojan:

 • jadac jadci, mladac mladci
 • zadak zadci
 • hitac hitci, trputac trputca, vještac vještci
 • kutak kutci, letak letci, listak listci, metak metci, patak patci, petak petci, svetak svetci, svitak svitci, tetak tetci
 • predak predci, sudac sudci, svetac svetci N
 • Babogredac Babogredci, domorodac domorodci, jednogodac jednogodci, konjovodac konjovodci, očevidac očevidci, trogodac trogodci
 • otkidak otkidci, podbradak podbradci, pregradak pregradci, razgodak razgodci, uradak uradci
 • curetak curetci, dovratak dovratci, hrastak hrastci, nacrtak nacrtci, nadomjestak nadomjestci, naplatak naplatci, naprstak naprstci, oblutak oblutci, osnutak osnutci, predmetak predmetci, privitak privitci, umetak umetci, zabatak zabatci, zalistak zalistci
 • dohodak dohodci, izvadak izvadci, otpadak otpadci; desetak desetci, dobitak dobitci, dodatak dodatci, dovršetak dovršetci, gubitak gubitci, imetak imetci, izuzetak izuzetci S, napitak napitci, nedostatak nedostatci, ostatak ostatci, početak početci, podatak podatci, postotak postotci, probitak probitci, svršetak svršetci, trenutak trenutci, užitak užitci, zadatak zadatci, zgoditak zgoditci; želudac želudci N

c) t u dativu i lokativu imenica ženskoga roda na -tka S: bitci, pripovijetci

Dativ i lokativ imenica ženskoga roda na -tka često imaju dva oblika: bitci i bitki, pripovijetci i pripovijetki. Prednost se daje nesibilariziranim oblicima bitki i pripovijetki.

d) t ili d u umanjenicama imenica na -tka, -tak, -dak, -tac, -dac: imetčić, krletčica, motčica, pripovijetčica, trenutčić, uradčić

e) t ili d u posvojnim pridjevima imenica na -tka, -tak, -dak, -tac, -dac: Babogredčev, mladčev, sudčev, svetčev N

f) j u superlativu pridjeva kojima komparativ počinje glasom j: najjači, najjednostavniji.

Kad se dva ista suglasnika nađu jedan do drugoga, u nekim se tvorenicama oba zapisuju: dvadesettrećina, hiperrealističan, izvannastavni, naddržavni, nuzzarada, poddijalekt, preddušnični.

Ispadanje samoglasnika

Ako se u riječi nađu dva ista samoglasnika, samoglasnik ne ispada:

 • Bilbao Bilbaa, crnook, kakao kakaa, kooperacija, koordinacija, vakuum
 • NATO-ov, UNESCO-ov, UNEO-ov.

Nikad se ne pišu tri ista samoglasnika zaredom: od Joensuu (grad u Finskoj) dativ i lokativ nije Joensuuu nego Joensuu, od Waterloo instrumental nije Waterlooom nego Waterloom, od Yahoo instrumental nije Yahooom nego Yahoom, a posvojni pridjev nije Yahooov nego Yahoov.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj