Hrvatski pravopis

Inicijali

Imena ljudi krate se tako da se iza prvoga slova ili dvoslova piše točka:

S. (Stjepan) Radić, S. S. (Silvije Strahimir) Kranjčević, A. G. (Antun Gustav) Matoš, Lj. (Ljerka) Šram, Dž. (Dživo) Bunić Vučić, F. M. (Fjodor Mihajlovič) Dostojevski, W. (William) Shakespeare, Hans Ch. (Christian) Andersen, Ch. (Charles) Baudelaire, Th. (Thomas) Mann, G. (Giovanni) Cernogoraz, A. (Aaron) Spelling, L. (Lloyd) Banks.

Imena s dvjema sastavnicama sa spojnicom krate se tako da se točka stavlja iza prvoga slova svake sastavnice:

A.-M. (Ana-Marija) Markovina, A.-M. (André-Marie) Ampère, J.-J. (Jean-Jacques) Rousseau, J.-P. (Jean-Paul) Belmondo, J.-C. (Jean-Claude) Van Damme.

Katkad se krate sve riječi u imenima ljudi ili gradova. Inicijali se osamostaljuju i sklanjaju kao pokrate te zadržavaju bjeline između inicijala:

A. G. M. (Antun Gustav Matoš), A. G. M.-a, A. G. M.-ov

J. F. K. (John Fitzgerald Kennedy), J. F. K.-a, J. F. K.-ev

O. J. (Orenthal James) Simpson, O. J.-a Simpsona, O. J.-ev

L. A. (Los Angeles), L. A.-a.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj