Hrvatski pravopis

Glas j

Glas j izgovara se i piše:

a) u osnovi riječi između samoglasnika te u oblicima tih riječi i u tvorenicama od tih riječi:

 • a-i: majica, tajice
 • i-a: Azija (Azije, Aziji... azijski), gladijator, materijalizam, socijalist, stevija (stevije, steviji... stevijin)

Riječ prianjati piše se bez j.

 • i-e: bijenale, dijeta, higijena, orijent, pijetet, principijelan
 • i-i: šijit
 • i-u: bilijun, milijun, radijus S, špijun, trilijun
 • o-a: aloja, kinoja

b) između e i a na kraju posuđenica: apneja, dražeja, epopeja, ideja, Koreja, livreja, matineja, orhideja, ureja

c) u imperativu: dobij, nalij, pij, razbij, smij se

d) iza i i e na kraju nekih posuđenica: ajnštajnij, kirij, klišej, komunikej, raderfordij

e) u sklonidbi i tvorbi posvojnih pridjeva od riječi koje završavaju glasom ili skupinom glasova:

 • -i, bez obzira na to je li riječ o:
  • posuđenicama: alibi alibija, alibiju... alibijem; bonsai bonsaija, bonsaiju... bonsaijem; fengšui fengšuija, fengšuiju... fengšuijem; gi gija, giju... gijem; reiki reikija, reikiju... reikijem; tahini tahinija, tahiniju... tahinijem; taksi taksija, taksiju... taksijem; žiri žirija, žiriju... žirijem
  • stranim riječima (bez obzira na to kako se završni glas i zapisuje): celebrity celebrityja, celebrityju... celebrityjem, celebrityjev
  • hrvatskim imenima i nadimcima: Miki Mikija, Mikiju... Mikijem, Mikijev; Toni Tonija, Toniju... Tonijem, Tonijev
  • stranim imenima (bez obzira na to kako se završni glas i zapisuje): Atlee [etli] – Atleeja, Atleeju... Atleejem, Atleejev; Camus [kami] – Camusja, Camusju... Camusjem, Camusjev; Denis [deni] – Denisja, Denisju... Denisjem, Denisjev N; Chelsea [čelzi] – Chelseaja, Chelseaju... Chelseajem, Chelseajev; Chenu [šeni] – Chenuja, Chenuju... Chenujem, Chenujev; Dubai Dubaija, Dubaiju... Dubaijem; Eddie [edi] – Eddieja, Eddieju... Eddiejem, Eddiejev; Iši Išija, Išiju... Išijem, Išijev; Kennedy [kenedi] – Kennedyja, Kennedyju... Kennedyjem, Kennedyjev; Sakai Sakaija, Sakaiju... Sakaijem, Sakaijev; Verdi Verdija, Verdiju... Verdijem, Verdijev

Imena György [đerđ] i Nagy [nađ] ne završavaju glasom i. Stoga se oblici i posvojni pridjevi tvoreni od tih imena pišu bez j između osnove i nastavka: Nagya, Nagyu... Nagyem, Nagyev; Györgya, Györgyu... Györgyom, Györgyov.

 • -io O, bez obzira na to je li riječ o:
  • posuđenicama: portfolio portfolija, portfoliju... portfolijem/portfoliom, radio radija, radiju... radijem/radiom; studio studija, studiju... studijem/studiom; trio trija, triju... trijem/triom
  • stranim imenima: Antonio Antonija, Antoniju... Antonijem/Antoniom, Antonijev/Antoniov; Mario Marija, Mariju... Marijem/Mariom, Marijev/Mariov; Tokio Tokija, Tokiju... Tokijem/Tokiom

Ime Boccaccio [bokačo] ne završava skupinom glasova io. Slovo i znak je da se ispred njega čita nepčanik te se između toga nepčanika i nastavka ne ostvaruje glas j. Stoga se oblici imena Boccaccio pišu bez j između osnove i nastavka: Boccaccia, Boccacciu... Boccacciom, a posvojni je pridjev Boccacciov. Isto vrijedi i za imena tipa Giorgio [đorđo], Giorgia, Giorgiu... Giorgiom, Giorgiov; Sergio [serđo], Sergia, Sergiu... Sergiom, Sergiov te imenice adagio, adagia, adagiu... adagiom; solfeggio, solfeggia, solfeggiu... solfeggiom.

 • -ia O, bez obzira na to je li riječ o:
  • stranim riječima: pizzeria pizzerije, pizzeriji... pizzerijom
  • imenima: Maria Marije, Mariji... Marijom, Marijin; Mia Mije, Miji... Mijom, Mijin; Nokia Nokije, Nokiji... Nokijom, Nokijin; Virginia Virginije, Virginiji... Virginijom, Virginijin

Imena Brescia [breša], Foggia [fođa] i Perugia [peruđa] ne završavaju skupinom glasova -ia jer je i samo znak da se ispred njega čita nepčanik te se između toga nepčanika i nastavka ne ostvaruje glas j. Stoga se oblici tih imena pišu bez j između osnove i nastavka: Brescie, Brescii, Foggie, Foggii, Perugie, Perugii. Englesko ime Gaia čita se [gaja], a talijansko ime Iaia čita se [jaja], tj. i se čita kao j, pa se u sklonidbi i posvojnome pridjevu ne umeće j: Gaie, Gaii, Gaiin; Iaie, Iaii, Iaiin.

f) u sklonidbi i u tvorbi posvojnih pridjeva od pokrata na:

 • -i: FOI FOI-ja, FOI-ju... FOI-jem, FOI-jev
 • -io: AUDIO AUDIO-ja, AUDIO-ju... AUDIO-jem/AUDIO-om, AUDIO-jev/AUDIO-ov
 • -ia: CIA CIA-je, CIA-ji... CIA-jom, CIA-jin. N

Između dvaju samoglasnika j se ne izgovara i ne piše:

a) u riječima u kojima je o nastao od l, tj. u kojima se l pojavljuje u drugim oblicima riječi ili u tvorbenoj osnovi: bio (ali bila), činio (ali činila), dioba (ali dijeliti), htio (ali htjela), mio (ali mila), volio (ali voljela), želio (ali željela) S

b) između samoglasnika i i o u posuđenicama: avion, kamion, patriot, sociologija, violina

c) u stranim složenicama s di-: diamin, diarhija (drugo su riječi s dija-: dijabetičar, dijafragma, dijalekt, dijaliza, dijametar)

d) u sklonidbi i u tvorbi posvojnih pridjeva od imena na:

 • -ea O: Andrea Andree, Andrei... Andreom, Andrein; Dorotea Dorotee, Dorotei... Doroteom, Dorotein; Ikea Ikee, Ikei... Ikeom, Ikein; Lea Lee, Lei... Leom, Lein; Matea Matee, Matei... Mateom, Matein; Tea Tee, Tei... Teom, Tein
 • -eo: Cameo Camea, Cameu... Cameom, Cameov; Mateo Matea, Mateu... Mateom, Mateov; Teo Tea, Teu... Teom, Teov

e) u sklonidbi i u tvorbi posvojnih pridjeva od pokrata na:

 • -ea: IAEA IAEA-a, IAEA-u... IAEA-om, IAEA-ov
 • -eo: UNEO UNEO-a, UNEO-u... UNEO-om, UNEO-ov.
Prethodno Sljedeće

Sadržaj