Hrvatski pravopis

Glas đ

Glas đ nalazi se:

a) u osnovi nekih riječi: anđeo, đak, đakon, đavao, đon, đumbir, đurđica, đuveč, hrđa, lađa, Mađarska O, smuđ; anđeoski, anđelak, anđelčić, đavolica, đavolski, hrđav, mađarski

b) prema d u osnovi riječi:

  • u oblicima imenica: glad glađu (i gladi)
  • u komparativu i superlativu pridjeva: lud luđi, najluđi; mlad mlađi, najmlađi
  • u oblicima glagola (u prezentu, imperativu, imperfektu, glagolskome pridjevu trpnom): glodati glođem, glođeš, glođe, glođemo, glođete, glođu, glođi, glođimo, glođite; osloboditi oslobođen; prebroditi prebrođen; zalediti zaleđen; žudjeti žuđah

c) u oblicima glagola naći, proći, ući: naći nađem, nađeš, nađe, nađemo, nađete, nađu, nađi, nađimo, nađite, nađoh, nađe, nađosmo, nađoste, nađoše; proći prođem, prođeš, prođe, prođemo, prođete, prođu, prođi, prođimo, prođite, prođoh, prođe, prođosmo, prođoste, prođoše; ućiuđem, uđeš, uđe, uđemo, uđete, uđu, uđi, uđimo, uđite, uđoh, uđe, uđosmo, uđoste, uđoše

d) u tvorenicama prema d u tvorbenoj osnovi riječi: brdo brđanin; grad predgrađe; grozd grožđe; rod rođak; uštedjeti ušteđevina; zalediti zaleđivati.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj