Hrvatski pravopis

Poruka br. 305 - dr. sc. Dunja Beritić Stahuljak, dr. med.

PITANJE I PRIJEDLOG AUTORIMA RADNE INAČICE HRVATSKOGA PRAVOPISA 

U dijelu teksta radne inačice Hrvatskog pravopisa (tiskane u Večernjem listu) koji se odnosi na Jednačenje po zvučnosti, na str. 11, navodi se da se jednačenje provodi pod (cit): 
c) ako se zajedno nađu dva suglasnika od kojih je prvi bezvučni, a drugi zvučni: narudžba (rendgen (rent + gen) ....
Moje je pitanje je li opravdano kao primjer jednačenja po zvučnosti navesti riječ 'rentgen' (jedinica nazvana prema prezimenu njemačkog fizičara Konrada Roentgena), tj. je li uopće opravdano jednačenje po zvučnosti rastavljanjem jednog prezimena u slogove pa shodno tome „jednačiti slovo 't' u odnosu na 'g' i time mijenjati prezime?
Mislim da bi jedinicu rentgen trebalo ostaviti prema prezimenu iz kojeg je nastala, a ne je neopravdano mijenjati u rendgen.

Dr. sc. Dunja Beritić Stahuljak, dr. med.
redoviti profesor Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, u mir.