Hrvatski pravopis

Pojmovnik

 • samoglasnik (otvornik)

  glas oblikovan otvorenim, slobodnim prolazom zračne struje pri čemu glasnice titraju

 • sibilarizacija

  glasovna promjena u kojoj se suglasnici k, g, h zamjenjuju suglasnicima c, z, s ispred i

 • sintaksa (skladnja)

  grana gramatike koja proučava ustroj jedinica većih od riječi

 • sklonidba (deklinacija)

  promjena imenica, zamjenica, brojeva i pridjeva po padežima

 • slaganje

  tvorbeni način kojim od dviju osnova i spojnika nastaje jedna riječ

 • slog

  najmanja izgovorna jedinica koju čine jedan samoglasnik i jedan suglasnik ili više njih

 • slovkanje

  čitanje čega slovo po slovo; izgovaranje čega glas po glas

 • slovo

  grafički znak za glas u pismu; znak kojim se zapisuje glas

 • složena rečenica

  rečenica koja ima dva ili više predikata

 • složenica

  riječ nastala slaganjem

 • spojnica

  pravopisni znak (-) koji se piše na kraju retka ako se riječ prekida i nastavlja u sljedećemu retku, u polusloženicama i pri sklanjanju pokrata

 • sprezanje

  promjena glagola po licima u kojemu vremenu ili načinu

 • sprezati

  mijenjati glagol po licima u kojemu vremenu ili načinu

 • srastanje

  tvorbeni način u kojemu sudjeluju dvije sastavnice od kojih prva može biti ili osnova ili riječ, a druga je uvijek riječ; između sastavnica nikad ne dolazi spojnik -o-

 • srbizam

  riječ ili koja druga sastavnica srpskoga podrijetla posuđena u koji drugi jezik i prilagođena njegovu jezičnomu sustavu

 • stanje

  gramatička kategorija kojom se izriče odnos glagolske radnje prema subjektu u rečenici

 • strana riječ

  riječ koja se nalazi u kojemu jeziku, ali ni na koji način nije prilagođena njegovu sustavu

 • stupnjevanje

  promjena pridjeva i priloga s obzirom na količinu posjedovanoga svojstva

 • subjekt

  samostalni rečenični dio koji označuje vršitelja radnje

 • sufiks

  tvorbena jedinica koja se nalazi iza tvorbene osnove

 • sufiksacija

  tvorbeni način kojim se iza osnove riječi dodaje tvorbeni nastavak ili sufiks

 • sufiksoid

  tvorbena jedinica koja ima značenje cijele riječi i nalazi se iza tvorbene osnove

 • suglasnik (zatvornik)

  glas pri čijemu je izgovoru potpuno ili djelomično zatvoren prolaz zračnoj struji

 • superlativ

  treći stupanj u stupnjevanju pridjeva i priloga kojim se u usporedbi izriče najveći stupanj posjedovanja koje osobine ili svojstva

 • suprotni veznik

  veznik koji povezuje nezavisnosložene suprotne surečenice

 • surečenica

  rečenica koja je sastavnica složene rečenice

 • sveza (sintagma)

  slijed dviju ili više riječi koje čine sintaktičku i semantičku cjelinu

 • svršeni glagol

  glagol kojim se izriče radnja koja je završila

 • svršenost

  gramatička kategorija kojom se izriče da je glagolska radnja završila