Hrvatski pravopis

Pojmovnik

  Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/pravopis.ihjj.hr/html/pojmovnik.php on line 113
 • padež

  gramatička kategorija riječi (uz broj i rod) kojom se izriču odnosi imenskih riječi s ostalim riječima u rečenici

 • palatalizacija

  glasovna promjena u kojoj se nenepčanici k, g, h, c zamjenjuju nepčanicima č, ž, š ispred e i i

 • perfekt

  opće prošlo glagolsko vrijeme koje se tvori od nenaglašenoga prezenta pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog

 • perifrazno ime (perifraza)

  opisno, najčešće višerječno, ime kojim se zamjenjuje pravo osobno ili zemljopisno ime, a nastaje na temelju bitnih obilježja zemljopisnoga pojma ili osobe na koju se odnosi

 • pluskvamperfekt

  pretprošlo glagolsko vrijeme koje se tvori od perfekta ili imperfekta glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog

 • pojačivač

  izraz koji služi za pojačavanje ili naglašavanje pojedinih dijelova rečenice

 • pokrata

  riječ koja se piše velikim slovima nastala kraćenjem najčešće višerječnoga naziva ili imena

 • pokriveni r glas r kojemu prethodi drugi suglasnik iza kojega nije morfemska granica
 • polunavodnici

  pravopisni znak (‘ ’) kojim se označuje početak i kraj teksta koji se navodi doslovno ili kojemu se daje drugo značenje, a nalazi se unutar drugoga teksta označenoga navodnicima; njime se označuje i početak i kraj značenja koje riječi

 • polusloženica

  riječ nastala združivanjem dviju riječi u jednu pri kojemu svaka riječ zadržava svoj morfološki i naglasni lik

 • posuđenica

  riječ ili koja druga sastavnica stranoga podrijetla koja je više ili manje prilagođena jezičnomu sustavu jezika u koji je posuđena

 • posvojni pridjev

  pridjev kojim se izriče pripadanje čemu; tvori se s pomoću sufikasa -ov/-ev i -in

 • povezivanje

  sklapanje istovrijednih surečenica u vezničku nezavisnosloženu rečenicu

 • pozitiv

  prvi stupanj stupnjevanja pridjeva i priloga kojim se izriče posjedovanje koje osobine ili svojstva

 • pravopisni znak

  znak koji u pisanome tekstu služi da se odredi kako što treba čitati ili razumjeti i za rastavljanje teksta na rečenice i njihove dijelove

 • predikat

  najvažniji rečenični dio koji otvara mjesto svim ostalim samostalnim rečeničnim dijelovima

 • prednaglasnica

  riječ koja nema vlastitoga naglaska, nego se naslanja na riječ iza sebe i s njom čini jednu naglasnu cjelinu

 • prefiks

  tvorbena jedinica, po podrijetlu najčešće prijedlog, koja se nalazi ispred tvorbene osnove

 • prefiksoid

  tvorbena jedinica koja ima značenje cijele riječi i nalazi se ispred tvorbene osnove

 • prezent

  sadašnje glagolsko vrijeme

 • prezime

  nasljedno obiteljsko ime ili ime koje žena stječe udajom

 • pridjev

  promjenjiva riječ kojom se izriče osobina ili svojstvo imenica i koja se mijenja po rodu, broju i padežima

 • prijedlog

  nepromjenjiva riječ koja upravlja oblikom imenske riječi uz koju stoji

 • prilog

  nepromjenjiva riječ koja se dodaje ili prilaže najčešće glagolima ili pridjevima kako bi se dopunilo ili pobliže odredilo njihovo značenje

 • priložna oznaka

  samostalan rečenični dio koji se pridružuje predikatu, a izriče okolnosti vršenja glagolske radnje

 • promjenjiva riječ

  riječ koja se može mijenjati po oblicima

 • prozodija

  grana fonologije koja proučava i opisuje naglaske, dužinu slogova te intonaciju

 • publicistički funkcionalni stil

  stil javnoga priopćavanja kojim se služe novinari i publicisti; stil novina, televizije, radija i internetskih portala

 • punoznačan

  koji  ima  samostalno  značenje,  značenje  koje  ne  ovisi  o  značenju  drugih jedinica