Hrvatski pravopis

Pojmovnik

 • objekt

  samostalni rečenični dio na koji prelazi glagolska radnja

 • oblik

  različit izraz i gramatički sadržaj koji pripada istoj riječi

 • odmilica (hipokoristik)

  riječ od milja koja se upućuje komu da bi se izrazio osobito blizak odnos s njim

 • odnosni pridjev

  pridjev kojim se izriče odnos prema čemu; tvori se s pomoću sufikasa -ski i -ni

 • odraz jata

  ostvaraj jata koji može biti ije, je, e ili i

 • određeni pridjev

  pridjev kojim se izriče stalna osobina ili svojstvo, a odgovara na pitanje Koji?

 • osnova

  dio promjenjive riječi koji nosi leksičko značenje

 • osobno ime

  ime pojedinačne osobe koje se stječe rođenjem