Hrvatski pravopis

Pojmovnik

  • množina

    gramatički broj promjenjive riječi kojim se označuje da se govori o više primjeraka onoga što označuje ta riječ

  • morfologija (oblikoslovlje)

    grana gramatike koja proučava oblike riječi

  • morfonološko pravopisno načelo

    načelo u kojemu se poštuje glasovni sastav morfema, tj. ne provode se glasovne promjene na granici morfema