Hrvatski pravopis

Pojmovnik

  • leksikalizacija

    postupak kojim nastaje nova riječ

  • lice (osoba)

    kategorija koja označuje govoritelja, sugovoritelja ili onoga o kojemu se govori ili ono o čemu se govori

  • lokativ

    padež koji odgovara na pitanja O kome?, O čemu?