Hrvatski pravopis

Pojmovnik

 • književnoumjetnički funkcionalni stil

  najslobodniji i najindividualniji funkcionalni stil; stil književnih djela

 • komparativ

  drugi stupanj u stupnjevanju pridjeva i priloga kojim se u usporedbi izriče veći stupanj posjedovanja koje osobine ili svojstva

 • kondicional

  pogodbeni način

 • kondicional drugi

  pogodbeni način koji se tvori od kondicionala prvoga pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog

 • kondicional prvi

  pogodbeni način koji se tvori od nenaglašenoga aorista pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog

 • korijen

  najmanji zajednički dio svih riječi koje pripadaju istoj tvorbenoj porodici

 • kosa crta

  pravopisni znak (/) koji se piše pri odvajanju sadržaja koji označuju jednu od mogućnosti, označivanju uključenosti obiju sastavnica, označivanju prijelaza jednoga razdoblja u drugo te administrativnome zapisu između brojčanih i slovnih oznaka ili podataka

 • kosi padeži

  svi padeži osim nominativa i vokativa; genitiv, dativ, akuzativ, lokativ, instrumental

 • kratica

  skraćena riječ ili više riječi u pisanju; u pravilu se piše malim slovima i ne sklanja se