Hrvatski pravopis

Pojmovnik

 • ime

  riječ  ili  više  riječi  kojima  se  imenuje  pojedinačno  biće,  stvar,  pojava  ili zemljopisno područje

 • imenica

  promjenjiva riječ kojom se označuju bića, stvari ili pojave, mijenja se po padežima i brojevima, a ima svoj rod

 • imperativ

  glagolski način kojim se izriče zapovijed, poticaj ili molba

 • imperfekt

  prošlo nesvršeno glagolsko vrijeme

 • infinitiv

  neodređeni glagolski oblik u kojemu se glagoli obično navode u rječniku

 • inicijal

  početno slovo imena ili prezimena

 • instrumental

  padež koji odgovara na pitanja S kim?, Čim?

 • inverzija

  promjena uobičajenoga reda riječi ili poretka dijelova rečenice

 • ispadanje suglasnika

  glasovna promjena u kojoj se radi lakšega izgovora gube neki suglasnici u određenim suglasničkim skupinama

 • izjavna rečenica

  rečenica kojom se što izjavljuje, tvrdi ili niječe, a završava točkom

 • izostavnik (apostrof)

  pravopisni znak (’ i ') koji se piše umjesto izostavljenoga slova

 • izvedenica

  riječ koja nastaje izvođenjem

 • izvođenje

  osnovni tvorbeni način kojim od jedne osnove i sufiksa ili prefiksa nastaju nove riječi