Hrvatski pravopis

Pojmovnik

 • genitiv

  padež koji odgovara na pitanja Koga?, Čega?

 • glagol

  promjenjiva riječ kojom se izriče radnja, stanje i zbivanje i koja se mijenja po licima

 • glagolska imenica

  imenica tvorena od glagolskoga pridjeva trpnog i nastavka -je

 • glagolski pridjev radni

  glagolski oblik koji se tvori od infinitivne osnove i nastavaka -o, -ao, -la, -lo u jednini i -li, -le, -la u množini

 • glagolski pridjev trpni

  glagolski oblik koji se tvori od infinitivne osnove i nastavaka -n, -na, -no, -ni, -ne, -na; -en, -ena, -eno, -eni, -ene, -ena; -jen, -jena, -jeno, -jeni, -jene, -jena; -t, -ta, -to, -ti, -te, -ta

 • glagolski prilog prošli

  glagolski oblik koji imaju svršeni glagoli, a tvori se tako da se infinitivnoj osnovi dodaju nastavci -vši ili -avši

 • glagolski prilog sadašnji

  glagolski oblik koji imaju nesvršeni glagoli, a tvori se tako da se 3. licu množine prezenta dodaje nastavak -ći

 • glas

  najmanji govorni odsječak na koji se riječi mogu rastaviti

 • glavna surečenica

  surečenica u zavisnosloženoj rečenici u koju se uvrštava zavisna surečenica, tj. čijemu je sadržaju podređen sadržaj zavisne surečenice